2005/Jun/22

การ์ตูนเรื่องนี้ ผมไม่ได้วาดเอง
แต่เป็นฝีมือของ นายแมลงปิศาจ นักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ
เคยเขียนเรื่องนี้ลงเวบพันทิพ ล้อเลียนชาวพันทิพ
ผมเองก็โดนด้วย เลยได้ร่วมแสดงในการ์ตูนเรื่องนี้ไปด้วย

ป.ล. ขออนุญาตเจ้าตัวมาลงแล้วนา


000102030405060708091011


ยังมีต่อนะจ๊ะ
ไปอ่านต่อได้เลยที่ Gay Note ตอนที่ 2จ้า
...
...
...

Comment

Comment:

Tweet


comment2, èíòèì çíàêîìñòâà äìèòðèåâ-ëüãîâñêèé, èíòèì óñëóãè óññóðèéñê, çíàêîìñòâî íà âå÷åð â ìèíñêå, áäñì çíàêîìñòâà áåëåâ, çíàêîìñòâà ïî íàáåðåæíûì ÷åëíàì,
#676 by Hdhqmqmp (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:58,
comment6, ã.êðàñíîäàð rambler.ru çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìàãàäàíëåñáè, çíàêîìñòâî îìñê îíëàéí, çíàêîìñòâî áåëãîðîä õàðüêîâ, çíàêîìñòâà ñî ìîëîäûå,
#675 by Kwpekxgx (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:28,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ã. ìàñêâà, çíàêîìñòâà â òàìáîâå ìóæ÷èíû, ñòðàïîí çíàêîìñòâà ñàíêò ïåëåðáóðã, çðåëàÿ äàìà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, íåòðàäèöèîíûå çíàêîìñòâà âî âëàäèâîñòîêå,
#674 by Guzexsad (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:27,
comment2, áèøêåê ñåêñ çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè â äóáàé, çíàêîìñòâî â êàëóæñêîé îáë, çíàêîìñòâà äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà òîëüÿòòè, îáùåíèå çíàêîìñòâî çà ðóáåæîì,
#673 by Udsxqgcy (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:26,
comment1, çíàêîìñòâà ðàäè çàíÿòèÿ îì, ñòàâðîïîëüñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íàëü÷èê ñ äåâóøêîé, çíàêîìñòâà äåéòèí, çíàêîìñòâà äëÿ çàíÿòèå ðîëåâûì ñåêñîì,
#672 by Sehnybro (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:12,
comment6, êàìûçÿê ñåêñ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â æåçêàçãàíå, çíàêîìñòâà ãîðîä ó÷àëû, çíàêîìñòâà â èðêóò, ñàéò èíòèì çííàêîìñòâ,
#671 by Vnrzbezl (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:12,
comment3, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç íèäåðëàíäîâ, ñàéò çíàêîìñòâà ïîíðàâèòüñÿ, çíàêîìñòâà â õàáàðîâñê, çíàêîìñòâà âêðàñíîäàðñêîì êðàå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ëåíèíñê,
#670 by Psgotazg (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:11,
comment5, çíàêîìñòâî ñ ãðåêîì â óêðàèíå, çíàêîìñòâà ìàìáà óññóðèéñê, çíàêîìñòâà áîëüøàÿ ãðóäü ñåêñ, çíàêîìñòâà èçðàèëü ïåòàõ òèêâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà è,
#669 by Oiyjawoc (93.174.93.154) At 2010-07-09 00:11,
comment1, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç áåëüãèè, ñàéò çíàêîìñòâà àðìåíèÿ, çíàêîìñòâà ëóöê ñåìåéíàÿ ïàðà, çíàêîìñòâà ã.ñèì, êàçàíü äåâóøêà çíàêîìñòâî áè ëåñáè,
#668 by Wjtlxqjr (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:37,
comment2, çíàêîìñòâà ñàäî ìàçî óôà áàøêèðèÿ, vip èíòèì çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàç, çíàêîìñòâà äëÿ åé, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäà êóðñêà, çíàêîìñòâà ï óãðà ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü,
#667 by Qnlmifuh (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:37,
comment5, áîãàòûé õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâî ñ ïðîñòèòóòêîé â ãîðîäå áðåñòå, èíäèâèäóàëêè â êàçàíè èíòèì, çíàêîìñòâà ñî çíà÷êîì ìàìáà, çíàêîìñòâî ñ ãåÿìè èç òàìáîâà,
#666 by Fcswzkof (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:36,
comment1, áàëòà îäåññêîé îáë çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â íÿãàíè, èíòèì çíàêîìñòâà îòðàäíîå, çíàêîìñòâà ñåêñ ðîññèÿ, ñåêñ çíàêîìñòâà ã áàðíàóë,
#665 by Geggituv (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:36,
comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà â îñèííèêè, çíàêîìñòâà ñîëèãîðñêå, çíàêîìñòâà õàìàð, êèåâ çíàêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâà ãàííîâåð,
#664 by Wapbigwb (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:20,
comment6, çíàêîìñòâà òðàíñåêñóàëû, çíàêîìñòâî ñ ìóóæ÷èíîé, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàíäàëàêøà, çíàêîìñòâà âîëîãäà äåâ÷îíêè, çíàêîìñòâà ñåìèïàëàòèíñê,
#663 by Kjxikqul (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:19,
comment3, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êàíñêå, çíàêîìñòâî ñ ãååì â àáàêàíå, çíàêîìñòâà îäåññà, çíàêîìñòâî æèðíîâñê, íîÿáðüñê èíòèì,
#662 by Lxlmhype (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:18,
comment4, çíàêîìñòâî â ãîðîäå íàäûì, èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ìîëîäûå, çíàêîìñòâà ôðèâîëüíûå, çíàêîìñòâà èùó ïàðíÿ êîòîðûé ëèæåò, çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå ïàðíè,
#661 by Tccukrtj (93.174.93.154) At 2010-07-08 23:18,
comment2, äåâóøêè èðêóòñêà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ëåçáè 24, çíàêîìñòâà æåíùèíû êèìðû, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áè äåâóøêîé, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà ÷åðíîâöû,
#660 by Jswswqwe (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:46,
comment1, èíòèì ñã ååì, ñàéò çíàêîìñòâà îêñàíà ëàðèîíîâà, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâà â ìîñêâå, ñåêñ çíàêîìñòâà íà àäíó íî÷ü, çíàêîìñòâà ã ìóðìàíñê,
#659 by Tbyfjqdm (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:46,
comment2, çíàêîìñòâà ýìî ïàðíÿìè, çíàêîìñòâà êðàñíîäîí, ñàéòû èíòèì óñëóã ìàãíèòîãîðñêà, çíàêîìñòâà äåâóøêà 32 äíåïðîïåòðîâñê, ýðî çíàêîìñòâà áåëàðóñü,
#658 by Vtrfvhbc (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:45,
comment1, çíàêîìñòâà ã ñàëåõàðä, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ïî êèøèí¸âó, çíàêîìñòâà âîðîíåæ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñàðàòâå, çíàêîìñòâà åéñê è åéñêèé ðàéîí,
#657 by Jpyhcdiv (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:45,
comment6, çíàêîìñòâà ñìñ ðîñòîâ, çíàêîìñòâà â ïîëòàâà lave, ïàðà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, ñåêñìåíçíàêîìñòâà â ìîáèëüíîì èíòåðíåòå, çíàêîìñòâà ñ ñåðüåçíûìè íàìåðåíèÿìè íàõîäêà,
#656 by Euvdnweh (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:30,
comment3, çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà â áèøêåêå, áîëüøîé áðàò èíòèì, çíàêîìñòâà ñåðüåçíûå ñïá, ìóæ÷èíû èíòèì óñëóãè â ìîñêâå, áèóàëüíûå ïàðû çíàêîìñòâà ìîñêâà,
#655 by Jswylqqy (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:30,
comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà âî âëàäèìèðå, çíàêîìñòâà âîëîãîäñêîé îáëàñòè íîâîñòü, ñåêñ çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, äåâóøêè âîëãîãðàäà çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâî ñ ìóñóëüìàíñêèìè äåâ÷îíêàìè,
#654 by Ooegqdwb (93.174.93.154) At 2010-07-08 22:29,