2005/Jun/22

การ์ตูนเรื่องนี้ ผมไม่ได้วาดเอง
แต่เป็นฝีมือของ นายแมลงปิศาจ นักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ
เคยเขียนเรื่องนี้ลงเวบพันทิพ ล้อเลียนชาวพันทิพ
ผมเองก็โดนด้วย เลยได้ร่วมแสดงในการ์ตูนเรื่องนี้ไปด้วย

ป.ล. ขออนุญาตเจ้าตัวมาลงแล้วนา


000102030405060708091011


ยังมีต่อนะจ๊ะ
ไปอ่านต่อได้เลยที่ Gay Note ตอนที่ 2จ้า
...
...
...

Comment

Comment:

Tweet


comment6, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àìåðèêàíöåì ïî èíòåðíåòó, çíàêîìñòâà äëÿ æåíèòüáû êàçàõñòàí àëìàòû, çíàêîìñòâà ëîâåò ïëàíåò,
#726 by Tvxdrijx (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:03,
comment1, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà êèåâ, çíàêîìñòâà äëÿ âñòðå÷ â íîâî÷åðêàññêà, çíàêîìñòâî îìñê ìóðîìöåâî, çíàêîìñòâî è íàñòðîéêà âèñòû,
#725 by Zruexiho (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:40,
comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà æóêîâ, çíàêîìñòâî â åêàòåðèíáóðãå, çíàêîìñòâà øâåäè ïî-ðóññêè, çíàêîìñòâî íàáåîåæíûå ÷åëíû,
#724 by Fanhlphi (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:34,
comment4, ñàéò èíòèì çíàêîììñòâ, çíàêîìñòâà ñàìûå ëó÷øèå ñàéòû, çíàêîìñòâà àêñàé ðîñò îáë, çíàêîìñòâà êàçàõñòàí â ïàâëîäàðå,
#723 by Zsnsfqnr (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:18,
comment4, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñâåòëîì, çíàêîìñòâà â óêðàèíå ôëèðò, çíàêîìñòâà ðæåâ, çíàêîìñòâà ñåêñ ã óôà,
#722 by Twoaykit (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:12,
comment4, ãäå â åêàòåðèíáóðãå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ, èíòèì â ìîñêâå ñòðàïîí, ñåêñ çíàêîìñòâà âìîñêâå,
#721 by Qvsxdthz (93.174.93.154) At 2010-07-09 13:07,
comment4, èòàëüÿíñêèå çíàêîìñòâà, ñëóæáà çíàêîìñòâà â àìåðèêå, âñå çíàêîìñòâà àðçàìàñà,
#720 by Eruwpofq (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:50,
comment2, çíàêîìñòâà ìîñêâà èùó ïàðíÿ êóðþ ñèãàðåòû, çíàêîìñòâà èçâðàùå÷åâ äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà íîâîàçîâñê,
#719 by Nsmfxhjn (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:44,
comment3, ÷àñòíîå ýðîòè÷åñêîå çíàêîìñòâà ññûëêè, çíàêîìñòâà îäíîêëàñíèêè êîíòàêòû, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ÷åðêàññû,
#718 by Sobtgzpt (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:21,
comment5, çíàêîìñòâî ñ ñåìüåé â äîó, çíàêîìñòâà ã âëàäèêàâêàç, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íîâîäâèíñê,
#717 by Qlvbucbr (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:15,
comment3, êðàñíîãîðñê èíòèì óñëóãè, èíòèì çíàêîìñòâî íåôòåãîðñê, çíàêîìñòâî ñ òðàíñàìè æ2ì, çíàêîìñòâà ìîñêâà è ìîñêîâñêàÿ îáë,
#716 by Sethddui (93.174.93.154) At 2010-07-09 12:04,
comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà äåâóøêè õîòÿò, çíàêîìñòâà óëàí óäý ñåêñ íîâîñòü, çíàêîìñòâà íåâüÿíñê,
#715 by Qilftjaz (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:59,
comment2, çíàêîìñòâà àçèàòêè ìîñêâà, çíàêîìñòâà â ðîòîâåíàäîíó, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàðàòîâñêîé îáëàñòè,
#714 by Rejtsoca (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:36,
comment2, çíàêîìñòâà ñ áðèòàíöàìè, çíàêîìñòâî ãîðîä îìñê, ìîñêâà çíàêîìñòâà ìåäñåñòðà, çíàêîìñòâà äåâóøêè èíâîëèäû,
#713 by Uykcfgjh (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:30,
comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â óäìóðòèè, çíàêîìñòâà ïî êèøèíåâó, òàäæèêèñòàí ìàåë àãåíò çíàêîìñòâà,
#712 by Owgggzjr (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:19,
comment5, ÷åëÿáèíñêèå èíòèì çíàêîìñòâà, ÷åðòîâñêèå çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñê, èíòèì ÷åáîêñàðû, ìàèë çíàêîìñòàî èíòèì îäåññà,
#711 by Jsogcddv (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:14,
comment3, çíàêîìñòâà ñ áîãàòûì ìóæ÷èíîé ñïá, ñåêñ çíàêîìñòâà ã õàáàðîâñêå, ñàéò çíàêîìñòâà äæàñ ëàâ, çíàêîìñòâî â ãóáêèíå,
#710 by Sauqeowa (93.174.93.154) At 2010-07-09 11:08,
comment1, çíàêîìñòâà òàòàðêè ìå÷åòü, 24 çíàêîìñòâà îòâåòèòü, çíàêîìñòâà ìåòðî áåãîâàÿ, çíàêîìñòâà â ÿíàî,
#709 by Bdcdrvuz (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:51,
comment4, çíàêîìñòâà íîâîïàâëîâñê åâãåíè1é âîäîòûêèí, ñàéò çíàêîìñòâà ñ ýìî, çíàêîìñòâî lovn plonet, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèè,
#708 by Eijngmco (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:45,
comment5, èíòèì çíàêîìñòâà ã êðàñíîäàðà, áðàòñê èíòèì ïðîñòèòóòêè, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåìüè,
#707 by Bjdnitjx (93.174.93.154) At 2010-07-09 10:34,
comment6, îíà èùåò åãî çíàêîìñòâà â ïèòåðå ñëàíäî, ïàâëîâñêèé ïîñàä çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñàðàòîâ ìóæ÷èíû,
#706 by