2005/Jun/22

การ์ตูนเรื่องนี้ ผมไม่ได้วาดเอง
แต่เป็นฝีมือของ นายแมลงปิศาจ นักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ
เคยเขียนเรื่องนี้ลงเวบพันทิพ ล้อเลียนชาวพันทิพ
ผมเองก็โดนด้วย เลยได้ร่วมแสดงในการ์ตูนเรื่องนี้ไปด้วย

ป.ล. ขออนุญาตเจ้าตัวมาลงแล้วนา


000102030405060708091011


ยังมีต่อนะจ๊ะ
ไปอ่านต่อได้เลยที่ Gay Note ตอนที่ 2จ้า
...
...
...

Comment

Comment:

Tweet


#776 by (162.253.111.5|148.251.92.48, 162.253.111.5) At 2014-06-22 09:01,
zimoi{nfo, <a href="http://www.jeffreybunten.com/">Classification of ativan</a>, RLetPSy, Ativan buzz, JjohgZd, http://www.jeffreybunten.com/ Uso de ativan, ORDHKXM, <a href="http://onvolumepills.com/volume%2520pills-common-questions-and-answers.html">volume pills</a>, MBysOEg, volume pills, DOtPCzF, http://onvolumepills.com/volume%2520pills-common-questions-and-answers.html volume pills, BbLxdNS, <a href="http://www.terrehauteministries.org/">Wiki provigil</a>, TiRLAOY, Provigil adderall combined, FWuuZVi, http://www.terrehauteministries.org/ Photo of provigil, yuGOwKj, <a href="http://apronista.com/">Will ambien test positive + drug screen</a>, ifcGDnl, How long can i take ambien, ZVYnHSJ, http://apronista.com/ Court cases won ambien dui, oDQwmpM, <a href="http://brightgreenresearch.org/">Payday Loan</a>, sxYmTEG, Direct payday loans lenders, QaRxRWq, http://brightgreenresearch.org/ Top direct lenders for payday loans, ipXgzzz, <a href="http://honorindians.com/">Inventor of klonopin</a>, vbDBsZD, Klonopin in pregnancy, EVPoHJp, http://honorindians.com/ Klonopin, USdtXam.
#775 by sooohggp (173.44.37.226|173.44.37.226) At 2014-01-15 13:55,
3AAMiq <a href="http://uiriqumofvet.com/">uiriqumofvet</a>, wprzgkmmecck, [link=http://kddsenhcrzjt.com/]kddsenhcrzjt[/link], http://qfytixnmgfqc.com/
#774 by mqUBJwnaPkzLsjZIKHb (103.7.57.18|85.232.128.70) At 2013-03-24 11:10,
You can be experienced in some subject, nevertheless, that does not mean that you are a professional writer. Thence, you can buy coursework.
#773 by courseworks (193.105.210.41) At 2011-11-03 18:05,
If you want to buy a car, you will have to get the credit loans. Moreover, my sister commonly utilizes a small business loan, which seems to be really reliable.
#772 by loans (91.212.226.143) At 2011-10-23 16:43,
comment4, ëó÷øèå çíàêîìñòâà â óêðàèíå, èíòèì ñîííèê, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé â ïèòåðå,
#771 by Ycbqkiku (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:18,
comment1, óàëüíûå çíàêîìñòâà ñ àìåðèêàíêàìè, çíàêîìñòâà äëÿ âñòðå÷è íîâîãî ãîäàú, çíàêîìñòâà åâðååâ â ìîñêâå, çíàêîìñòâà íåñâîáîäíûõ ïèòåð,
#770 by Dixbkjjj (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:12,
comment5, èíòèì ñ ïîëíîé æåíùèíîé, çíàêîìñòâî â ïåðìñêîé îáë, çíàêîìñòâà ñòðàíà àçåðáàéäæàí ãîðîä øåêè,
#769 by Pbkqviaz (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:07,
comment3, çíàêîìñòâà íåñâîáîäíûõ, çíàêîìñòâà â àëåêñååâêå áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â êðàñíîäàðå,
#768 by Cubmhsee (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:56,
comment1, çíàêîìñòâà â ãîð ÷åðåïîâåö, ãîðëîâêà çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé, ñàéò çíàêîìñòâà ëàíèòêà,
#767 by Excamxjb (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:49,
comment1, åðåâàí ðó çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ â ãîðîäå êîêøåòàó, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîäàð,
#766 by Vfoywwso (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:38,
comment6, þëäàø com çíàêîìñòâà, ñåêñ-çíàêîìñòâà âî âëàäèâîñòîêå, äîíåöê çíàêîìñòâà ñàéò, çíàêîìñòâà ñ ïîäðóãàìè,
#765 by Rbowkgpg (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:33,
comment3, èíòèì ïàðíè äëÿ ïàð, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé äëÿ ñåêñà â êàëèíèíãðàäå, ëàâ ïëàíåò ðó çíàêîìñòâà,
#764 by Dsuzuxcj (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:26,
comment5, çíàêîìñòâà â ðåãèîíå kz, êèðîâñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ïîëîöêå,
#763 by Geitjzxd (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:15,
comment1, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç ãîëëàíäèè, ðàìáëåð çíàêîìñòâà óêðàèíà îäåññà, çíàêîìñòâà ãîðîä áåðåçíèêè ïåðìñêèé êðàé, ñàðàòîâ çíàêîìñòâà íî÷ü,
#762 by Voqrtyin (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:04,
comment3, 24 èíôî.ru ñàéò çíàêîìñòâà, çíêîìñòâà èíòèì ñèáèðü, çíàêîìñòâî äåâóøêîé èç èâàíîâî,
#761 by Kjedjfla (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:59,
comment2, çíàêîìñòâà äëÿëåñáè â òóëå, èñëàì çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè â èøèìáàå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êëèí,
#760 by Vygkrerz (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:52,
comment3, ìèíüåò çíàêîìñòâà ìîñêâà, èíãóøñêèå äåâóøêè çíàêîìñòâà íàçðàíü, ñåêñ-çíàêîìñòâà â óõòå,
#759 by Ahvqynmi (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:47,
comment3, áèóàëû çíàêîìñòâà òàòàðñòàí, çíàêîìñòâà ñàí ôðàíöèñêî, çíàêîìñòâî ñ òàòàðàìè,
#758 by Vjpdugov (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:41,
comment3, èíòèì çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå èíäèâèäóàë, çíàêîìñòâà ÷åðåç èíòåðíåò óêðàèíà ÿëòà, áóêîâåëü çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé,
#757 by Flfyvfjo (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:36,
comment1, äåâóøêè âîðîíåæà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ìàìáà ðîñòîâ, ñåêñ çíàêîìñòâà áóé,
#756 by Zidvzxbi (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:30,
comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà ã. òåìðþê, çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå, çíàêîìñòâî ñåìåéíûõ ïàð, çíàêîìñòâà íîâîñáèðñê,
#755 by Cdmrbbxp (93.174.93.154) At